Wersja do wydruku

Zamknij okno

Strona główna » Deklaracja dostępności » 
Ostatnia aktualizacja: 04-04-2022 18:23:04

Deklaracja dostępności

Warunki dostępności technologicznej

Miejskie Przedszkole Nr 14 w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej jednostki.

Istotne daty sporządzenia Deklaracji

Data publikacji strony internetowej: 2020-04-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji:
2021-02-23
Oświadczenie sporządzono dnia:
2020-04-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Procedura skargowo-wnioskowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Rafałem Brzychcy, rafal@hospes.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu podany w zakładce Dane teleadresowe.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności prosimy kierować na dane dostępne w zakładce /Dane teleadresowe/.

Dostępność architektoniczna

1. Aby wejść do budynku należy pokonać 7 stopni (wejście A) lub 6 stopni (wejście B) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie,  brak windy, podjazdów, z obu stron schodów znajduje się barierka.
2. Budynek nie posiada windy, prowadzą do niego schody, bez windy, bez podjazdów, korytarze szerokie odpowiednie dla osoby niepełnosprawnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
3. Budynek nie posiada windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Budynku przedszkola nie posiada parkingu dla samochodów osobowych rodziców, brak wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.
5. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
6. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.