BIP

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje:

mgr Wioletta Kula - dyrektor przedszkola

 • Dyrektor przedszkola działa w imieniu Prezydenta Miasta Zielona Góra w zakresie zwykłego zarządu Przedszkola nr 14 w Zielonej Górze
 • Dyrektor kieruje działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz.
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami (analiza i ocena efektów realizacji programu, pomoc, inspiracje).
 • Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 • Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 • Dysponuje środkami finansowymi przedszkola określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie.
 • Organizuje administracyjną, finansową i gospodarcza obsługę przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 • Przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.
 • Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związków zawodowych, w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 • Dyrektor przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
 • Wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z prawem.
 • Tworzy radę rodziców w pierwszej kadencji.
 • Wyraża zgodę na podjęcie działalności stowarzyszeń i organizacji, których celem jest działalność wychowawcza dzieci albo wzbogacenie i rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
 • Przenosi nauczyciela w stan nieczynny.
 • Kieruje nauczycieli na badanie Komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia.
 • Udziela urlopów nauczycielom (płatnych i bezpłatnych).
 • Ocenia nauczycieli.
 • Zawiesza nauczycieli w pełnienia obowiązków.
 • Powierza wychowawstwo.
 • Ustala tygodniowy rozkład zajęć.
 • Wykonuje zalecenia Kuratorium, wynikające z nadzoru pedagogicznego.
 • Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienił: Administrator
Data dodania: 2007-02-19 16:41:22 Ostatnia aktualizacja: 2022-11-29 09:14:29
Data publikacji: 2007-02-19 16:41:22 Artykul byl czytany: 9 razy