BIP

Przetarg na wykonanie ogrodzenia

Spr. nr 3/2008

Miejskie Przedszkole nr 14
65 - 512 Zielona Góra, ul. Krasickiego 12
tel. (068) 327 22 33

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Wykonanie remontu ogrodzenia terenu zewnętrznego w Miejskim Przedszkolu nr 14
w Zielonej Górze.

Termin zakończenia robót do dnia 15.10.2008 r.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - kancelaria Dyrektora.
Termin składania ofert upływa 08.09.2008 r. o godz. 1000
Otwarcie ofert nastąpi 08.09.2008 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumenty przetargowe - można pobrać jako plik załączony na stronie internetowej lub otrzymać w siedzibie Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy może być dostarczona w inny sposób.
W przetargu mogą wziąć udział: wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ( Dz.U. z 9.02.2004 r. Nr 19 z póź.zm.) i zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków będzie się odbywać wg formuły "spełnia - nie spełnia".
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest mgr Wioletta Kula tel. (068) 3272233 w godz. od 8.00 - 15.00.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100 %

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ

Dyrektor
mgr Wioletta Kula

Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienił: Administrator
Data dodania: 2008-08-20 16:40:53 Ostatnia aktualizacja: 2008-08-20 16:47:28
Data publikacji: 2008-08-20 16:40:53 Artykul byl czytany: 9 razy