BIP

Przetarg nieograniczony

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Miejskie Przedszkole nr 14
ul. Ignacego Krasickiego 12
65-512 ZIELONA GÓRA
tel.   (068) 327 22 33
faks (068) 327 22 33

O G Ł O S Z E N I E
przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 14 000 euro

NUMER SPRAWY:
4/2008
RODZAJ ZAMÓWIENIA:
roboty budowlane
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
wykonanie oświetlenia zewnętrznego i monitoringu w budynku Miejskiego Przedszkola nr 14 w Zielonej Górze.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem  jest wykonanie oświetlenia zewnętrznego i monitoringu w budynku Miejskiego Przedszkola nr 14 w Zielonej Górze zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, przedmiarami robót oraz STWiOR
INFORMACJE O SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
1) SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego sekretariacie w godz. 9.00-14.00, tel. (068) 3272233  lub za zaliczeniem pocztowym
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:   www.bip.przedszkole14
INFORMACJE O RODZAJU ZAMÓWIENIA:
Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
w ciągu 14 dni od podpisania umowy
WYMAGANIA:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 UPZP   i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 UPZP.
2. Warunki ocenione będą metodą spełnia – nie spełnia na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzonych o ich aktualności na dzień  składania ofert,
c) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE:
cena 100%
WADIUM:
nie jest wymagane
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
siedziba Zamawiającego,  w sekretariacie w terminie do dnia 11.09.2008 do godz 10:00.
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
siedziba Zamawiającego, Świetlica dnia  11.09.2008 o godz 10:15.
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU:
sprawy proceduralne - Wioletta Kula,
sprawy techniczne (dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji)  - Wioletta Kula.

Wioletta Kula
Dyrektor  Miejskiego Przedszkola nr 14
mgr Wioletta Kula

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (DOC 71KB)
 2. Specyfikacja (DOC 156KB)
 3. Opis techniczny (DOC 310,5KB)
 4. STWOTR (DOC 306,5KB)
 5. Przedmiar oświetlenia zewnętrznego (XLS 10,4KB)
 6. Przedmiar systemu monioringu (XLS 74,5KB)
 7. Rzut parteru - instalacja oświetlenia zewnętrznego (PDF 90KB)
 8. Rzut parteru - instalacja listw kablowych (PDF 66KB)
 9. Rzut parteru - instalacja zasilania kamer (PDF 78KB)
 10. Schemat zasilania (PDF 278,2KB)
 11. Formularz cenowy (DOC 66KB)
Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienił: Administrator
Data dodania: 2008-08-22 12:17:11 Ostatnia aktualizacja: 2008-08-28 23:33:54
Data publikacji: 2008-08-22 12:17:11 Artykul byl czytany: 9 razy